Πρωτόκολλο

 

Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

 Για βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας o ενδιαφερόμενος μπορεί  να εξυπηρετηθεί από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πρωτοκόλλου, στην οδό Ι.Κόττου 1, 1ος όροφος, τηλ. 213 – 2012934.
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας είναι τα παρακάτω:

  • Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
  • Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ( Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλεφωνίας, Ε.Υ.Δ.Α.Π, κινητής  τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του  Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
  • Αίτηση που παρέχει η Υπηρεσία.
  • Υπεύθυνη δήλωση που παρέχει η Υπηρεσία στην οποία στο θέμα γράφεται : "Είμαι κάτοικος Μεταμόρφωσης και στην οδό…… που ανήκει στα όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης, είναι η μόνιμη κατοικία και τα στοιχεία μου είναι αληθή και ακριβή"

 
Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μαζί με τις φωτοτυπίες οι οποίες θα κρατηθούν από την υπηρεσία ως δικαιολογητικά.

Εάν αιτιολογημένως η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί αν αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αυτή αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

 

Παρατηρήσεις:

Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας, μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο

Όποιος πολίτης  δεν μπορεί να έλθει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του.


* Έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
Σε ότι αφορά στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα Έλληνες πολίτες Ρομά, κ.τ.λ εφόσον η σχετική απόδειξη δεν είναι ευχερής με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ή υπάρχουνε αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική εγκατάσταση του αιτούντος, αποδεικτικά μέσα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δημοσίων Αρχών θεωρούνται π.χ βεβαιώσεις άλλων Αρχών όπως  του Διευθυντή του σχολείου όπου φοιτούν παιδιά Ρομά, ή βιβλιάριο υγείας κ.λπ., ακόμη  μπορούν να γίνονται αποδεκτές και ένορκες ή απλές υπεύθυνες δηλώσεις άλλων προσώπων γνωστής κατοικίας.