Πρόσκληση σύγκλησης14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η 14ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης  θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 31 Μάϊου 2021 και ώρα 19:30

Πρόσκληση σύγκλησης 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 24 Μάϊου 2021 και ώρα 19:00

Πρόσκληση σύγκλησης 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα...

Πρόσκληση σύγκλησης 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα...

Πρόσκληση σύγκλησης10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

η 10η Τακτική Συνεδρίαση τ ου Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης   θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00.

Πρόσκληση σύγκλησης 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα...

7η Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

7η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)...

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Πρόσκληση στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης μετά από αίτηση του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 8 Μαρτίου...

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα...