Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης  που θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Τρίτη  20  Απριλίου 2021  με ώρα έναρξης 18:00 και λήξη 23:00.