Επιστροφή

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας το  με αρ. πρωτ. 60249/2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης  θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη  την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00