Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 12η Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και  τις διατάξεις  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (τροποποίηση του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010), η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης  θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021  και ώρα 14:00.