Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 11η Τακτική Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και  τις διατάξεις  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (τροποποίηση του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010), η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης  θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20 Απριλίου 2021  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.