Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπη-ρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του Δήμου.

Ειδικότερα η Υπηρεσία:

1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.

2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου (εφόσον υφίστανται ή δη-μιουργηθούν) για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους και παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη για κάθε θέμα που σχετίζεται με νομικές αμφισβητήσεις ή χρειάζεται ερμηνευτική προσέγγιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δη-μόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.

4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμ-βάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

5. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

6. Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία

και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.

7. Τηρεί και ενημερώνει διαρκώς το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις εκκρεμείς υποθέσεις και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη και την έκβασή τους. Ωσαύτως, τηρεί αρχείο για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

 

Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη

Αιμιλία Αντωνακοπούλου / email:nomiki@metamorfossi.gr

Τηλέφωνο: 213 - 2012978

Φαξ: 213- 2012977

Δικηγοροι

Μαρία Καλλιμάνη  / email: m.kallimani@metamorfossi.gr

Όλγα Γιακουμάκη  / e-mail: o.giakoumaki@metamorfossi.gr