Περιεχόμενο με ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ .

Τελευταία νέα

news
7η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

news
Πρόσκληση στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης μετά από αίτηση του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.