Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Υπηρεσίες πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (30-11-2020) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες