Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου led

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 30/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00:00 μ.μ.


Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 23:59:59 μ.μ.


Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 12/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.