Επιστροφή

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης μετά από αίτηση του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 και 4 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.