Επιστροφή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020 (03-04-2020) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.