Επιστροφή

Προκήρυξη για την επιλογή - Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                      Μεταμόρφωση, 15-12-2014

ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               A.Π. 30970

Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1

ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση

Τηλ:2132012960

Φαξ:210-2813207

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προκηρύσσει διαγωνισµό για την επιλογή “Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης”, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/14

Ως Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εµπειρίας.

Δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήµου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα του άρθρου 14  Ν.3852/10.

Η θητεία του Συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της Δηµοτικής Αρχής.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη γίνεται µε απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του.

Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα µε την κατάθεση σχετικής δήλωσης, συνοδευόµενη από σύντοµο βιογραφικό, στο Προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι και την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο επόµενο διάστηµα.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης, θα δηµοσιευτεί σχετική ανακοίνωση.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το γραφείο Γραµµατείας ∆ηµ. Συµβουλίου Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1.

Αρµόδιος υπάλληλος κ. Αυγερινός Παπαδάκης, τηλέφωνο 213-2012954.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                        ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ