Επιστροφή

Πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση του κυλικείου του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου

Μεταµόρφωση: 15 /09/2015
Αριθµ.Πρωτ.: 18630

Ο ∆ήµαρχος Μεταµόρφωσης
∆ιακηρύσσει

Ότι την ∆ευτέρα 28-9-2015, ώρα 12:00-14:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, θα διενεργηθεί πλειοδοτική δηµοπρασία, µε δηµόσιες προφορικές προσφορές, για την εκµίσθωση του κυλικείου του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου, ωφέλιµου εµβαδού 96,20 m 2 , για µια οχταετία µε δικαίωµα παράτασης για 4 χρόνια, µε πρώτη προσφορά 3.500,00 € το µήνα.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 4.200,00 €.

Η ∆ηµοπρασία θα γίνει µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης και του παραρτήµατος εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από τον πλειοδότη.
Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης και του παραρτήµατος παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόµενο, ( εντύπως ή ηλεκτρονικά) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου (οδός Ι. Ράλλη και ∆ηµαρχείου 1) και τηλεφωνικά στο 2132012900 αρµόδια υπάλληλος κ. Βασιλική Τζούδα.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ