Επιστροφή

Κύρωση Κώδικα Διατάξεων -"περί μητρώων αρρένων"

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Μεταμόρφωση, 29-4-2015

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ.Πρωτ.:       7331                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993 Κύρωση Κώδικα Διατάξεων «περί μητρώων αρρένων», ότι από 08 Μαΐου 2015μέχρι 07 Ιουνίου 2015, θα βρίσκεται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα, στο ΚΕΠ δήμου Μεταμόρφωσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ο ονομαστικός κατάλογοςτων αγοριώνπου γεννήθηκαν το έτος 2014 του δήμου Μεταμόρφωσης που καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγουκαι μέσα στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσειςτους για το περιεχόμενο του καταλόγου.

                  Ο Δήμαρχος

                       ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ