Επιστροφή

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακαποθηκών στον Δήμο Μεταμόρφωσης

Δείτε την απόφαση  για τον καθορισμό των τα χρονικών ορίων λειτουργίας των φαρμακαποθηκών του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έτος 2019.