Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ

Το έργο θα δημοπρατηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/201, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 95 του Ν. 4412/2016