Επιστροφή

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2021»

 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2021» 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρού-
σα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 11-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ
.