Επιστροφή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λόγω σφάλματος δημοσίευσης της περίληψης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020  (ΑΔΑ:Ψ8Π7ΩΚΒ-26Π) στο φύλλο της εφημερίδας  <<Xtypos>> που δημοσιεύτηκε στις 18/01/2020 ημέρα Σάββατο και δη στον ΠΙΝΑΚΑ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΚΕ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ (2) ΑΤΟΜΩΝ, θα γίνει επαναδημοσίευση αυτής στο φύλλο της εφημερίδας <<Xtypos>> της 25ης /01/2020 ημέρα Σάββατο και το γεγονός ότι η δημοσίευσή της  (ΣΟΧ 1/2020)  στο φύλλο της εφημερίδας  <<Συνείδηση>>  στις  20 /01/2020 ημέρα Δευτέρα είναι ορθή, αναπροσαρμόζεται και ορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων, ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 21/01/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 04/02/2020