Επιστροφή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Aνάρτηση των πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας και απορριπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης