Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/08/2020 ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 25/08/2020.

 

Κατόπιν έκδοσης της με αριθμ. 52878/21-08-20 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/Β/22-08-20), σας γνωστοποιούμε τη μεταβολή των όρων μοριοδότησης για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για μία (1) ακόμη ημέρα, έως και την Τετάρτη 26/08/2020. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου τη σχετική αίτηση κάνοντας χρήση του νέου εντύπου αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

 

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Αίτηση