Επιστροφή

7η Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Ημερομηνία: 04/3/2021

Αρ. Πρωτ.: 5295

 

 

 

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 07/04-3-2021

ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων

Επιτροπή Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων

2

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης

 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

3

Κατανομής Α΄ Δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορά λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων

 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

4

Διόρθωση της με αριθμό 45/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

5

Κατανομή ΣΑΤΑ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

6

Ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου , ως συνεργάτη για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ( ΚΔΒΜ )- Νέα Φάση»

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Χαρίκλεια Νικολοπούλου

Κοινοποίηση:

1. Υπηρεσίες του Δήμου

2. Γενικό Γραμματέα

3. Τοπικό Τύπο

4. Πρακτικογράφο

5. Σχολικές Επιτροπές

6. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

7. Σχολεία

8. Εξωραϊστικούς, Πολιτιστικούς Συλλόγους

9. Αθλητικούς Συλλόγους

10. Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Μεταμόρφωσης