ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Διεύθυνση: Ιωάννη Ράλλη 7
Τ.Κ.: 14452
Τηλέφωνο: 213 - 2014300
Fax: 210 - 2836653
E-Mail: d.metamorfoseos@kep.gov.gr

 

 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 • Τμήμα Δικτύου Περιφερειακών Γραφείων Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών
 
Γενικό Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη:
 • Της συνεχούς παρακολούθησης και εποπτείας όλων των λειτουργιών του ΚΕΠ αποτελώντας τον βασικό εμψυχωτή όλων των εσωτερικών λειτουργιών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
 • Της επαφής και συνεργασίας με τις άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες σχετικά με την ενσωμάτωση νέων διοικητικών αντικειμένων από το ΚΕΠ.
 • Της συνεργασίας με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου.
 • Της απρόσκοπτης λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων που στηρίζουν το ΚΕΠ καθώς και του λοιπού πιστοποιημένου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής.
 • Της εξασφάλισης της προστασίας των προσωπικών στοιχείων των πολιτών που επισκέπτονται το ΚΕΠ σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει την διαχείριση και προστασία «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
 • Της πιστής εφαρμογής όλων των διατάξεων, εγκυκλίων και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 
 
Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών
Έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον συντονισμό και υποκίνηση για ποιοτική καθημερινά εργασία του συνόλου των εργαζομένων στο ΚΕΠ με στόχο την υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας λειτουργία του ΚΕΠ προς όφελος των πολιτών.
Αντικείμενο είναι η παροχή διοικητικών λειτουργιών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες έχοντας την φιλοσοφία που επικεντρώνεται στο ότι «διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες».
Αρμοδιότητες
 • Η παροχή διοικητικών πληροφοριών καθώς και το ΚΕΠ ενημερώνει τους πολίτες για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, χρησιμοποιώντας την κεντρική βάση πληροφοριακών δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 • Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η άμεση διεκπεραίωση απλών υποθέσεων πολιτών και η επιτόπου παράδοση σ’ αυτούς βασικών Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων και άλλων διοικητικών εγγράφων.
Αντικείμενο
 • Συμπληρώνει τις αιτήσεις των πολιτών σε συνεργασία με αυτούς.
 • Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωσης της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία διεκπεραίωσης της υπόθεσης και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο πολίτη το τελικό διοικητικό έγγραφο.
 • Επικυρώνουν διοικητικά έγγραφα.
 • Θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής τους.
 • Προμηθεύονται παράβολα, υπεύθυνες δηλώσεις, χαρτόσημα.
 • Παραλαμβάνουν το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και της Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ι.Κ.Α.).
 • Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών αξιοποιεί σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές προκειμένου αν υπηρετήσει τον πολίτη. Μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης (το PORTAL του Δημοσίου Τομέα) υποστηρίζει την λειτουργία του και εξυπηρετεί τους πολίτες. Σε αυτήν περιλαμβάνονται εκατοντάδες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί, συστηματοποιηθεί και αποτυπωθεί ηλεκτρονικά σε ισάριθμα ψηφιοποιημένα έντυπα μέσω έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.Έτσι για κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες αντιστοιχεί ένα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ το οποίο περιέχει την αίτηση του πολίτη, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνυποβολή αρμόδια υπηρεσία διεκπεραίωσης κ.α.). Η διαδικτυακή αυτή πύλη ενημερώνεται συνεχώς για τις αλλαγές που επέρχονται στις διοικητικές διαδικασίες του περιλαμβάνει με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Σταδιακά θα αυξάνεται ο αριθμός αυτών των διοικητικών διαδικασιών. Επίσης στην ίδια διαδικτυακή πύλη υπάρχουν πλήρη πληροφοριακά στοιχεία, για χίλιες (1000) περίπου διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παροχής προς τους πολίτες έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για τα διοικητικά θέματα.
 
Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Στο Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης αποστέλλονται από τα άλλα ΚΕΠ οι αιτήσεις των πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α.
Το τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών εφοδιασμένων με κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, τη διαδικασίας διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο ΚΕΠ της αρχικής υποβολής της αίτησης.
Επίσης το Τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
 
Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Δικτύου ΣΥ.Γ.Ε.ΕΠ
Το Τμήμα με σκοπό τη διοικητική αποκέντρωση και διευκόλυνση των πολιτών θα ασχολείται με:
 • Την ενημέρωση κάθε μορφής (έντυπη, τηλεφωνική, ηλεκτρονική και fax).
 • Την σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικού γέννησης, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας, εκλογικά – αιτήσεις για εξυπηρέτηση ετεροδημοτών καθώς και με μεταδημοτεύσεις ή άνοιγμα μερίδας.
 • Την εποπτεία στους τομείς της Καθαριότητας, Πρασίνου, Οδοποιίας, Ηλεκτροφωτισμού. Καθημερινή συνεργασία με δημοτολόγιο και πρωτόκολλο.
 • Για θέματα ενημέρωσης, καθημερινή συνεργασία με Κ.Π.Π., σωστή χρήση του Internet και της ιστοσελίδας του Δήμου.
 • Αρχικά, περιοδική παρουσία ενός επόπτη, ο οποίος θα ενημερώνει το ΣΥ.Γ.Ε.ΕΠ. και τις υπηρεσίες ανάλογα το πρόβλημα.
 • Τα ΣΥ.Γ.Ε.ΕΠ. θα ενημερώνουν καθημερινά για την λειτουργία τους το Κ.Π.Π. Το Κ.Π.Π. είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Δικτύου στους τομείς Ενημέρωση - Εξυπηρέτηση – Εποπτεία.
 • Επίσης το Κ.Π.Π. παρακολουθεί τη συνολική δραστηριότητα του Δήμου (προγράμματα, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες κτλ) και ενεργεί για την ενημέρωση των ΣΥ.Γ.Ε.ΕΠ. των νομικών προσώπων του Δήμου και των πολιτών