Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 
 
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δή­μαρχο και ιδίως:
 
  1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συνα­ντήσεις του Δημάρχου.
  2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλλη­λογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
  3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δή­μου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
  4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματεια­κή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
Τηλέφωνο: 213 - 2012960