Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

 

 

Τακτικά μέλη:

1. Δήμαρχος Ευστράτιος Σαραούδας -Πρόεδρος Επιτροπής.
2. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - Οριζόμενο μέλος.
3. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων - Οριζόμενο μέλος.
4. Ιωάννης Μπάλτας -Εκλεγόμενο μέλος.
5. Στυλιανός Σαριδάκης- Εκλεγόμενο μέλος.
6. Κωνσταντίνος Κολοβός - Εκλεγόμενο μέλος.
7. Βασίλης Καραβάκος - Εκλεγόμενο μέλος.
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Παναγιώτης Λουσίδης - Εκλεγόμενο μέλος.
2. Δημήτρης Αναστασόπουλος - Εκλεγόμενο μέλος.
3. Δήμητρα Τσεβά - Εκλεγόμενο μέλος.
4. Αγγελική Καλαντζή - Εκλεγόμενο μέλος.

Η χρονική διάρκεια και της Επιτροπής ορίζεται, σύμφωνα με την 90/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για δύο έτη (1-9-2019 έως 6-11-2021)