Πληροφορική

 

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την μελέτη, εγκατάσταση, ανάπτυξη, υποστήριξη και τεκμηρίωση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών επεξεργασίας πληροφοριών της Δημοτικής Υπηρεσίας.

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

  1. Την εκπόνηση μελετών – ή τη διοίκησή τους, εφόσον ανατίθεται σε εξωτερικούς μελετητές - για τη σκοπιμότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών μέσω της πληροφορικής, την ανάλυση συστημάτων, την εκτίμηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών, την παραγωγή των προγραμμάτων σε συνδυασμό με την επιλογή λειτουργικού συστήματος και υλικού.
  2. Τη φροντίδα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του.
  3. Τη συνεχή ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες σχετικά με τη λειτουργία της Δημοτικής Υπηρεσίας και τη διατύπωση εισηγήσεων, με βάση την ανάλυση του κόστους – ωφελειών, για την χρήση τέτοιων τεχνολογιών.
  4. Την φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής.
  5. Την επικοινωνία με τα ομόλογα Τμήματα άλλων Δήμων για την από κοινού αξιοποίηση της εμπειρίας, και την προώθηση συνεργασιών σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος

Επικοινωνία: Τηλ. 213-2012926
Υπεύθυνος: ΗΛΙΑΣ Ευστράτιος
ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
EMAIL:  webmaster@metamorfossi.gr


Έργα Πληροφορικής
ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2008
WiFi HotSpot 2009
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ACTIVAGE-HORIZON2020