Οικονομική Επιτροπή

 

 

Τακτικά μέλη:
1. Δήμαρχος Ευστράτιος Σαραούδας -Πρόεδρος Επιτροπής.
2. Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Οριζόμενο μέλος.
3. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας- Οριζόμενο μέλος.
4. Δημήτρης Αναστασόπουλος -Εκλεγόμενο μέλος.
5. Στυλιανός Σαριδάκης - Εκλεγόμενο μέλος.
6. Μιλτιάδης Καρπέτας - Εκλεγόμενο μέλος.
7. Βασίλης Καραβάκος - Εκλεγόμενο μέλος.
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Νικόλαος Ζυγούνας - Εκλεγόμενο μέλος.
2. Ιωάννης Μπάλτας - Εκλεγόμενο μέλος.
3. Γεώργιος Χρονόπουλος - Εκλεγόμενο μέλος.
4. Αγγελική Καλαντζή - Εκλεγόμενο μέλος.

Η χρονική διάρκεια και της Επιτροπής ορίζεται, σύμφωνα με την 90/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για δύο έτη (1-9-2019 έως 6-11-2021)