Ληξιαρχείο

 

Εδω θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στο ληξιαρχείο του Δήμου Μεταμόρφωσης.Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 

1. Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης.
2. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.
3. Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 40η ημέρα, μέχρι και την 130η από την τέλεση με παράβολο δημοσίου 4,40 EURO. Μετά την 130η ημέρα, με καταβολή προστίμου (παράβολο δημοσίου) 13,21 EURO.
4. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο).
5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου:
Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
Ταυτότητες των συζύγων.
1. Κάθε βάπτιση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στon Δήμο, καταχωρείται στο ληξιαρχείο του Δήμου ή στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννηση του ληξιαρχείου που καταχωρήθηκε η πράξη γέννηση.
2. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από τη διενέργειά της.
3. Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με παράβολο δημοσίου 4,40 EURO. Μετά την 180η ημέρα, με καταβολή προστίμου (παράβολο δημοσίου) 13,21 EURO.
4. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού
5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως:
 • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα.
6. Αν γίνει βάπτιση προσώπου (αλλοδαπού) για το οποίο δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, η Βάπτιση καταχωρείται στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσής της.
Δικαιολογητικά
Αίτηση (χορηγεί ο Δήμος έντυπο) από τον ενδιαφερόμενο ή από κάθε πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή επιτροπεία
Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
Δικαιολογητικά
1. Απόφαση δικαστηρίου.
2. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης.
3. Πιστοποιητικά τελεσιδικίας από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου (Πιστοποιητικό Γραμματέα και έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα).
4. Δικαίωμα να δηλώσουν τη λήση του γάμου έχουν τα δύο μέλη του διαζυγίου, ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.
1. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός.
2. Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Δηλώνεται με εισαγγελική άδεια, αν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξάρτητα αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.
3. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παρευρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).
4. Δικαίωμα να δηλώσουν τη λήση του γάμου έχουν τα δύο μέλη του διαζυγίου, ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 
Άδεια Ταφής:
Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου χορηγεί βεβαίωση ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, για την έκδοση της αδείας ταφής από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ως άνω υπόχρεοι είναι δυνατό να εκδώσουν άδεια για ενταφιασμό πριν από την σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, οφείλουν όμως μέσα σε δύο μέρες να στείλουν έγγραφη δήλωση μαζί με το πιστοποιητικό θανάτου στο Ληξιαρχείο για την καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου:
1)Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
2)Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
3)Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης.
Δικαιολογητικά
1.Αίτηση και ηλεκτρονική
 
Διευκρινίσεις
Η αίτηση μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο
Δικαιολογητικά
1.Αίτηση και ηλεκτρονική
 
Διευκρινίσεις
Η αίτηση μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο
Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών. Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:
 
 1. Διαζύγιο
 2. Ακύρωση γάμου
 3. Προσβολή πατρότητας
 4. Απόκρυψη τέκνου
 5. Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
 6. Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 7. Υιοθεσία
 8. Λύση υιοθεσίας
 9. Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
 10. Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 11. Αλλαγή επωνύμου
 12. Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 13. Κτήση ιθαγένειας & απώλεια
 14. Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου,
 15. Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου.
 
Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76. Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
1. Η δήλωση ονοματοδοσίας τέκνου είναι προαιρετική, αλλά αμετάκλητη από τη στιγμή που θα διενεργηθεί και δηλώνεται προ της βαπτίσεως του παιδιού. Καταχωρείτε στη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
2. Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως απαραίτητα πρέπει να φέρει μαζί του έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
3. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.