Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

 

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή του παραγόμενου Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης μπορούν να γίνουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος  Εσόδων και Περιουσίας:

Δημαρχείο, Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, TK 14452

Τηλ.: 213 – 2012965 , 213 -2012966

Fax.: 210 - 2853278


Χορήγηση βεβαίωσης εμβαδού επιφάνειας ακινήτου που αφορά στην 1η ηλεκτροδότηση – διόρθωση τετραγωνικών μέτρων - διαχωρισμό – συνένωση ακινήτου

Διαβιβάζεται στην Επιτροπή Εμβαδομέτρησης η οποία βεβαιώνει την κατάθεση ακριβούς αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης τ.μ. του άρθρου 2 του ν.25/75.

Files
  1. ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΝΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ) (Template)
  2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ακινήτου
  3. Φωτοτυπία ηλεκτρολογικού σχεδίου με τον Αριθμό Παροχής
  4. Οικοδομική άδεια, τοπογραφικό & κατόψεις
  5. Πράξεις τακτοποίησης Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν. 4178/2013 & N.4495/2017 (εάν υπάρχουν)
  6. Κατά τον έλεγχο της υπηρεσίας μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εάν κριθεί απαραίτητο.
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.For new user registration, please select this link.