Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452
Τηλ.:  213 2012942
Fax.:  210 2853278


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
144 52 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χατζηαποστόλου Π.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.20.12942
Email: pxatzhapostolou@metamorfossi.gr

Κατάθεση δικαιολογητικών για την προέγκριση άδειας λειτουργίας και ίδρυσης παιδότοπου:

1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται. (Αν πρόκειται για εταιρεία η αίτηση θα υποβάλλεται δια του νομίμου εκπροσώπου της ή εκπροσώπων της - η αίτηση χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου).
2. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως- οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).
3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας εφόσον πρόκειται για κλειστό παιδότοπο ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας εφόσον πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα σε υπαίθριο ιδιόκτητο χώρο της οικοδομής ( π.χ. ακάλυπτο), (εκτός από Δημοτικό ή Κοινοτικό κοινόχρηστο χώρο), θα πρέπει στην υπεύθυνη (κατά περίπτωση) δήλωση, να αναφέρεται ότι, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών συμφωνεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον ιδιόκτητο υπαίθριο χώρο της οικοδομής.
5. Καταβολή παραβόλου στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας αξίας 185,00 €.
6. Βεβαίωση χρήσης γης από την Πολεοδομία.
Απαγορεύεται η λειτουργία παιδότοπου πριν από τη χορήγηση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του.

Η τυχόν χορήγησα προέγκριση άδειας ίδρυσης παιδότοπου δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας αυτού. Μετά την προέγκριση οφείλετε να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας χορηγήσει η αρμόδια υπηρεσία μας.
Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου, χωρίς την προβλεπόμενη από την 36873/2-2007 κοινή Υπουργική απόφαση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λειτουργεί ο παιδότοπος. Εάν ο παιδότοπος λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου, σφραγίζονται μόνο οι παίχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια.
Για τη χορήγηση της άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Η χορήγηση προέγκρισης αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι επιγραφές των καταστημάτων γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία (αρθ.6 Ν. 2946/2001).

Files
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ (Template)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Template)
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.For new user registration, please select this link.