Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

 

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή του παραγόμενου Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης μπορούν να γίνουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος  Εσόδων και Περιουσίας:

Δημαρχείο, Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, TK 14452

Τηλ.: 213 – 2012965 , 213 -2012966

Fax.: 210 - 2852378


Χορήγηση βεβαίωσης εμβαδού επιφάνειας ακινήτου που αφορά στη μείωση Δ.Τ. & Δ.Φ. λόγω τριτεκνίας, πολυτεκνίας & μονογονεϊκής οικογένειας.


1) Για τρίτεκνους εκκαθαριστικό τελευταίου έτους έως 23.000,00 €

2) Για πολύτεκνους εκκαθαριστικό τελευταίου έτους έως 25.000,00 € αυξανόμενο κατά 2.000,00 €/ επιπλέον μέλος

3) Για μονογονεϊκή οικογένεια εκκαθαριστικό τελευταίου έτους έως 12.000,00 €


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ακινήτου.
  3. Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ
  4. Πιστοποιητικό Συλλόγου Πολυτέκνων (Α.Σ.Π.Ε.)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Υπεύθυνη δήλωση για επαναφορά τ.μ. ελλείψει προϋποθέσεων
  7. Οικοδομική άδεια, τοπογραφικό & κατόψεις
  8. Πράξεις τακτοποίησης Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν. 4178/2013 & N.4495/2017 (εάν υπάρχουν)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.