Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλ.:  213 2012942

Fax.:  210 2853278

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ - ΠΟΔΙΩΝ

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α’) άρθρα 37, 94 παρ.6 και 95 παρ. 1).
2. Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/02.03.2011 τ. Α’).
3. Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.139493/25.11.2011 Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Ν. 4281/2014, άρθρα 237 έως 245 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τ. Α').
5. ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.75888/02.09.2014 (ΦΕΚ 2337/05.09.2014 τ. Β').
6. Ν. 4386/2016, άρθρο 42, παρ. 9 (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ. Α΄)

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ


Β.1 Για την άσκηση του επαγγέλματος ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ απαιτείται:

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Σ.Ε.Κ., ειδικότητας «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας −Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία (150 ημερομίσθια).
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας − Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (χωρίς προϋπηρεσία).
γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (600 ημερομίσθια) στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια στο οικείο επάγγελμα με εξαρτημένη ή μη εργασία, ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίου).
3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, όπου αυτή απαιτείται (ένσημα ΙΚΑ ή βεβαίωση ΟΑΕΕ για χρόνο ασφάλισης).
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Φωτοαντίγραφο Ατομικού Βιβλιαρίου ή Πιστοποιητικού Υγείας για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
6. Παράβολο Δημοσίου 8 €.
7. Παράβολο Χαρτοσήμου 30 €.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνονται τα εξής: «…δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……..».
9. Για αλλοδαπούς ή ομογενείς, φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα.
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.