Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλ.:  213 2012942

Fax.:  210 2853278

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ – ΚΟΥΡΕΑ

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α’) άρθρα 37, 94 παρ.6 και 95 παρ. 1).
2. Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/02.03.2011 τ. Α’).
3. Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.139493/25.11.2011 Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Ν. 4281/2014, άρθρα 237 έως 245 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τ. Α').
5. ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.75888/02.09.2014 (ΦΕΚ 2337/05.09.2014 τ. Β').
6. Ν. 4386/2016, άρθρο 42, παρ. 9 (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ. Α΄)

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Β.1 Για την άσκηση του επαγγέλματος ΚΟΜΜΩΤΗ-ΚΟΥΡΕΑ απαιτείται:

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Τ.Ε.Ε. Α’ Κύκλου σπουδών, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία (300 ημερομίσθια).
β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία (225 ημερομίσθια).
γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία (225 ημερομίσθια).
δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία (150 ημερομίσθια).
ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία
(150 ημερομίσθια).
στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (χωρίς προϋπηρεσία).
ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (600 ημερομίσθια) στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.