Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλ.:  213 2012942

Fax.:  210 2853278


Α. Νομικό Πλαίσιο

1. Ν. 1044/1971 «Περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου».

2. Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

3. Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες Διατάξεις».

4. Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της  Διοίκηση Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική

Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

 

Β. Εκμίσθωση Άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

Λόγω γήρατος

Για άνδρες άνω των 67 ετών και γυναίκες άνω των 62 ετών.

Λόγω ασθενείας

Απαραίτητη προϋπόθεση η μη ύπαρξη οφειλών του εκμισθωτή και του μισθωτή προς το  Δήμο.

 

Γ. Ανάκληση Άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

Λόγω θανάτου και μη ύπαρξης κληρονομικής διαδοχής.

Η οικογένεια του δικαιούχου οφείλει εντός ενός μηνός να γνωστοποιεί το θάνατο με την κατάθεση Ληξιαρχικής

Πράξης Θανάτου στην Υπηρεσία.

Λόγω αποποίησης του δικαιώματος.

 

Δ. Μεταβίβαση δικαιώματος

Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάμενης άδειας, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής της, για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα 10 ετών, είτε στο/στη σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου είτε στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

Ε. Μετατόπιση περιπτέρου

Εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 20 του Ν. 1044/1971 αναφορικά με τους λόγους και τις προϋποθέσεις.

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή αλλού έγγραφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμοδίας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων), του εκμισθωτή. Σε περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

 

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης περίπτερου με θεωρημένο το γνήσιο των υπογράφων εκμισθωτή και μισθωτή από Δημόσια Αρχή.

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα: «είμαι στρατιωτικός ανάπηρος πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου ή θύμα πολέμου ή αμάχου πληθυσμού με αρ. Μητρώου......, κάτοικος ..... και δηλώνω υπεύθυνα με γνώση τις συνέπειες του νόμου για ψευδή και ανακριβή δήλωση και σε εκτέλεση του Ν.Δ. 1044/71, ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις του Νόμου, με την ισχύ του οποίου έχω αποκατασταθεί με άδεια περιπτέρου στο Δήμο Ιλίου, στην οδό.....»

 

5. Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου μισθωτή, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα: «Παραιτούμαι οικειοθελώς από τη μίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό ...., στην Μεταμόρφωση, με δικαιούχο τον ......»

6. Ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ληφθείσης πολεμικής σύνταξης του τελευταίου τριμήνου

7. Βεβαίωση από το Τμήμα Εσόδων και περιουσίας του Δήμου μας περί μη οφειλής δημοτικών φόρων, τελών ή δικαιωμάτων (ζητείται αυτεπάγγελτα)


Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (Υπόδειγμα)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Υπόδειγμα)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2) (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.