Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλ.:  213 2012942

Fax.:  210 2853278

Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.:

 Α.Για καταστήματα, αίθουσες ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

 - Για την έκδοση από το Δήμαρχο της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε καταστήματα, αίθουσες ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, υποβάλλονται από τον αιτούντα, (φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί Εταιρειών, Σωματείων κ.λπ, από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απλή αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή / και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα, αίθουσα ή χώρο, για τον οποίο ζητείται η άδεια.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά, στο οποίο θα εγκατασταθούν τα παιγνιομηχανήματα ή και τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός αυτών. (άρθρο 2 παρ.2Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97)

β. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86(ΦΕΚ Α 75).

γ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

δ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

ε. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή / και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Περισσότερα: άρθρο 7 Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97

στ. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους. (άρθρο 3 παρ.1Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97)

 

Δικαιολογητικά για την μεταβίβαση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.:

 

 Σε κάθε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, θάνατο, πώληση κ.λπ.), γίνεται μεταβίβαση, σε άλλο πρόσωπο, επιχείρησης στην οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η άδεια αντικαθίσταται στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη με απόφαση του δημάρχου χωρίς άλλη διαδικασία (χωρίς προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου)., με την υποβολή μόνο:

 

α. των δικαιολογητικών των εδαφίων α έως δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97 και

 

β. αντιγράφου της προηγούμενης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. (άρθρο 2 παρ.4Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97)

 

- Σε περίπτωση προσθήκης νέων παιγνιομηχανημάτων ή /και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, συμπληρωματική δήλωση απογραφής, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τα νέα παιγνιομηχανήματα ή / και ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους.

Επίσης υποβάλλει γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας υγείας, μόνο στην περίπτωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που καταλαμβάνεται μεγαλύτερος χώρος, από τον αρχικά προσδιοριζόμενο.

 

Η άδεια αντικαθίσταται με νέα, με απόφαση του δημάρχου, χωρίς άλλη διαδικασία (χωρίς προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου). (άρθρο 2 παρ.5Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97).


Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΥΕ (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.