Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452
Τηλ.:  213 2012942
Fax.:  210 2853278


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 
144 52 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χατζηαποστόλου Π. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.20.12942
Email: pxatzhapostolou@metamorfossi.gr 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1364 τεύχος Β 2/8/2007 )

Χωρίς περαιτέρω διαδικασία για :
α) Λειτουργία καταστήματος από νέο πρόσωπο εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
β) Μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης. 
γ) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου του παιδότοπου.
δ) Είσοδος νέου εταίρου ή αποχώρησης εταίρου από εταιρική επιχείρηση. 
ε) Αποχώρησης των ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της. 
στ) Αλλαγή της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας και 
ζ) Αλλαγή επωνυμίας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της. 


1. Aίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπεύθυνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός-πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.
4. Αν πρόκειται για εταιρεία, α) φωτοαντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας), β) πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας και γ) δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. 1. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων και 2. Δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 , όπως αυτό ισχύει». 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται για ποια από τις περιπτώσεις αιτείται την αντικατάσταση. Στην περίπτωση λειτουργίας καταστήματος από νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από το νέο πρόσωπο που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδεια.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του παιδότοπο, στην οδό ………, δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην…………..(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της αδείας που αντικαθίσταται) »
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του προσώπου που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδεια στην οποία θα αναγράφονται τα εξής : «Κατέχω την αριθμ…… άδεια για τον παιδότοπο ……….στην οδό……το οποίο θα λειτουργεί πλέον στο όνομα……». 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1364 τεύχος Β 2/8/2007 ) 

1. Αντίγραφο της απόφασης του οικεί¬ου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξη της ως «κυρίας».
Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστι¬κού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερόμενου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.
2. Aίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπεύθυνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό. 
3. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός-πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.
Αν πρόκειται για εταιρεία, α) φωτοαντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας), β) πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας και γ) δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. 1. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων και 2. Δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 , όπως αυτό ισχύει». 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται για ποια από τις περιπτώσεις αιτείται την αντικατάσταση. 
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του παιδότοπου, στην οδό ………, δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην…………..(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της αδείας που αντικαθίσταται) »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

• Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ. 
• Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομία ή δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται ενώπιόν μας).
• Ο παιδότοπος οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις δραστηριότητες που υφίσταται, το οποίο δεν απαιτείται να αντικατασταθεί στο όνομα του νέου κατόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
• Ο παιδότοπος λειτουργεί με την ισχύουσα (παλαιά) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μέχρι την αντικατάστασή της, η οποία θα παραδίδεται στο Δήμο με την παραλαβή της νέας άδειας.
• Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και παιδότοπου από τον Δήμο είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης ασκήσεως επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου, καθώς και η έκδοση βεβαίωσης διακοπής ασκήσεως επιτηδεύματος του προηγούμενου από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία.
• Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ. 

• ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ :

1. ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
2. ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
3. ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
4. ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
5. ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ (Υπόδειγμα)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Υπόδειγμα)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αντικατάστασης (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.