Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452
Τηλ.:  213 2012942
Fax.:  210 2853278


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 
144 52 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χατζηαποστόλου Π. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.20.12942
Email: pxatzhapostolou@metamorfossi.gr ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1364 τεύχος Β 2/8/2007 )

ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης από τον Δήμο Μεταμόρφωσης , υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Aίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπεύθυνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό. 
2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός-πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.
Αν πρόκειται για εταιρεία, α) φωτοαντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας), β) πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας και γ) δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
4. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, εις τριπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λ.π.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α , διάγραμμα ροής όπου απαιτείται ). Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου και οι τυχόν άλλοι υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
5. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
6. Βεβαίωση ελέγχου των προδιαγραφών των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεωρήσεις πρέπει να εκδίδονται από τον αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα .
7. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις. Στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. 1. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων και 2. Δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 , όπως αυτό ισχύει».
9. Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.
10. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ από τον Δήμο είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης ασκήσεως επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) με απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση φυσικής παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήμου για την παραλαβή της πράξης ή
β) με την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή
γ) με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος -ΕΡΜΗΣ/ΕΚΕ- EUGO

Σε περίπτωση λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου θα πρέπει να τηρούνται και όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1364 τεύχος Β 2/8/2007 ) 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για παιδότοπο που πρόκειται να λειτουργήσει μαζί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαραίτητη προϋπόθεση είναι πρώτα η υποβολή γνωστοποίησης καταστήματος μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ (Ν. 4442/2016 ΦΕΚ 230/τεύχος Α΄/07-12-2016), η με την αρ. αποφ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/τεύχος Β΄/18-05-2017) και η υπ΄αρ. πρωτ. Φ15/οικ. 62588/754 (ΑΔΑ : ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ) Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, και εν συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς έκδοση παραβόλου, εφόσον έχει εκδοθεί κατά την υποβολή γνωστοποίησης.
Κατόπιν εκδόσεως άδειας παιδότοπου, υποβάλλεται εκ νέου μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποίηση μεταβολής που θα συμπεριλαμβάνει τη νέα δραστηριότητα.
Στην περίπτωση αυτή ο παιδότοπος πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληροί τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 6 της ΚΥΑ 36873/(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1364 τεύχος Β 2/8/2007). 

Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ - ΑΜΙΓΗΣ (Υπόδειγμα)
  2. Υπέυθυνη δήλωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (Υπόδειγμα)
  3. YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αντικατάστασης (Υπόδειγμα)
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Υπόδειγμα)
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αποδοχής ορισμού υγειονομικά υπευθύνου ΚΥΕ (Υπόδειγμα)
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ορισμού υγειονομικά υπευθύνου ΚΥΕ (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.