Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452

Τηλ.:  213 2012942

Fax.:  210 2853278

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.    Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους εφόσον έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

2.    Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος (φωτοαντίγραφο) ή αντίγραφο της γνωστοποίησης.

3.    Φωτοαντίγραφο Παλαιάς Παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων (αν υπάρχει)

4.    Πιστοποίηση μη οφειλής στο Δήμο (αποτελεί στοιχείο που ερευνάται από τον ίδιο τον Ο.Τ.Α.).


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.    Η παράταση δεν χορηγείται όταν:

υπάρχουν περισσότερες από δύο (02) βεβαιώσεις παραβάσεων από αρμόδια ελεγκτικά όργανα για ηχορύπανση (πάνω από 80 decibel) ή να μην υπάρχουν περισσότερες από δύο (02) αντίστοιχες βεβαιώσεις για υπέρβαση των χρονικών ορίων της μουσικής.

2.       Η παράταση χρήσης μουσικών οργάνων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. 66/20-3-2018 (κανονιστικής) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΝ3ΧΩΚΒ-10Λ) .

3.    Η παράταση ωραρίου ανακαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 ης υπ’ αριθ. 66/20-3-2018 (κανονιστικής) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΝ3ΧΩΚΒ-10Λ), η μη πιστή τήρηση των υποχρεώσεων, για την παράταση ωραρίου μουσικής, επιφέρει, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με  την προαναφερθείσα απόφαση.

 


Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.