Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452
Τηλ.:  213 2012942
Fax.:  210 2853278

ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ, θεάτρων και κινηματογράφων

 

Σχετ.  :

 1. Τον Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Τ. Α΄230/7-12-2016) νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
 2. Την υπ ' αριθ. 16228(ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017) ΚΥΑ
 3. Την υπ ' αριθ. Φ15 / οικ. 62588/754/02.06.2017 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.

           

 • Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) καθορίζονται πλέον από την νέα ΚΥΑ οικ. 16228(ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017) και την ανωτέρω εγκύκλιο με την οποία επισημαίνεται ότι από 06/06/2017, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016, θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας  https://notifybusiness.gov.gr.
 • Σας ενημερώνουμε ότι στο πεδίο εφαρμογής δεν εμπίπτουν τα καταστήματα αμιγώς ίντερνετ , παιδότοποι και τα  κέντρα διασκέδασης .
 • Ο φορέας που επιθυμεί να ξεκινήσει την λειτουργία ενός ΚΥΕ, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή και να εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη θέση και να εφοδιαστεί με την βεβαίωση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
 • Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τον Δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
 •  Η βεβαίωση εγκατάστασης ισχύει για πέντε  (5 μήνες) εντός των οποίων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προβεί στην γνωστοποίηση.
 • Ο φορέας προκειμένου να δηλώσει την  γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του την υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας  https://notifybusiness.gov.gr., και εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).
 • Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστημα φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα.
 • Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
 • Τα στελέχη εκ των αρμόδιων αρχών του δημόσιου τομέα που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα και αποκτούν λογαριασμούς με τα κατάλληλα δικαιώματα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις γνωστοποιήσεις που τα αφορούν.
 • Γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται και βρίσκονται στη βάση δεδομένων του συστήματος διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαμβάνουσα αρχή προς τις λοιπές αρμόδιες αρχές, προκειμένου οι τελευταίες να ενημερώνονται περί της έναρξης λειτουργίας μιας εγκατάστασης και να προγραμματίζουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.
 • Για την υποστήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των στελεχών των αρμόδιων αρχών, εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος, καθώς και λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQ) θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr.
 • Επιπλέον, με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, θα είναι διαθέσιμο Γραφείο Υποστήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση notifyhelpdesk@ggb.gr.
 • Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

Αρμόδιο Τμήμα : Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αρμόδιοι Υπάλληλοι :  1. κα Χατζηαποστόλου Παρασκευή / Προϊσταμένη Τμήματος

                                     2. κ. Δεσύπρης Ιωάννης


Δικαιολογητικά
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Υπόδειγμα)
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Υπόδειγμα)
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.