Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 • Τμήμα Μελετών.
 • Τμήμα Κατασκευών και Αυτεπιστασίας.
 • Τμήμα Πολεοδομικών Υπηρεσιών.
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών.
 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

Τηλέφωνα : 213 - 2012945 & 213 - 2012946

Προβλήματα που αφορούν το οδικό δίκτυο (π.χ. λακκούβες), το δημοτικό φωτισμό (πχ λάμπες), τα πεζοδρόμια, την οδοσήμανση, μπορείτα να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα : 1509  ή 213-2012999


email επικοινωνίας: texniki_ypiresia@metamorfossi.gr

 

Γενικό Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση είναι ο Τεχνικός σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής και συνεργάζεται με τη διοίκηση του Δήμου για κάθε μείζονος σημασίας τεχνικό θέμα . Εξειδικεύει τους στόχους του Δήμου στον τεχνικό τομέα και καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα μελετών και έργων για την υλοποίηση τους, το οποίο αναθεωρείται τακτικά ανά τετράμηνο. Εισηγείται για την σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές ή και μελέτες εφαρμογής ) σε τρίτους και εγκρίνει τις προδιαγραφές για την εκπόνηση και διοίκηση των μελετών αυτών, των οποίων την παρακολούθηση αναλαμβάνουν τα αρμόδια τμήματα ύστερα από ανάθεση της Διεύθυνσης.

Η Διεύθυνση φροντίζει για την ορθολογική κατανομή των διατιθεμένων τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των Τμημάτων, το έργο των οποίων διευθύνει , εποπτεύει και συντονίζει έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Δήμου στον τεχνικό τομέα. Παρακολουθεί την κανονική απορρόφηση των πιστώσεων και εισηγείται, σε συνεργασία με την συναρμόδια Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικών Υπηρεσιών, τη λήψη των κατάλληλων εκάστοτε διορθωτικών μέτρων. Αναθέτει την εκτέλεση εκτάκτων ή επειγουσών εργασιών που δεν εμπίπτουν στις καταγραμμένες αρμοδιότητες των Τμημάτων σε εκείνο το Τμήμα , ομάδα εργασίας ή και στέλεχος που κατά περίπτωση εξασφαλίζει την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους. Εισηγείται στη Διοίκηση του Δήμου τη λήψη αποφάσεων για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων της Διεύθυνσης σε προσωπικό ή και μέσα καθώς και για θέματα ανάπτυξης του προσωπικού τους και βελτίωσης των συνθηκών και της απόδοσης της εργασίας.

Η Διεύθυνση ενημερώνεται για τα προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα έργα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν άμεσα, ή έμμεσα το Δήμο και εισηγείται σχετικά στη Δημοτική Αρχή για τις τυχόν απαραίτητες παρεμβάσεις.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες τμήματος Μελετών

Το τμήμα έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή τη διοίκηση μελετών τεχνικών έργων που αφορούν το Δήμο και ειδικότερα:

 • Κατασκευές, επισκευές και ανακατασκευές οδών, κρασπεδαρείθρων και ασφαλτοταπήτων.
 • Χωματουργικά έργα και διαμορφώσεις.
 • Σήμανση και αρίθμηση οδών και τοποθέτηση σε αυτές ενδεικτικών πινακίδων.
 • Έργα αποχέτευσης, κατασκευής αγωγών οβριών, φρεατίων υδατοσυλλογής, ύδρευσης και καθαρισμού ρεμάτων.

Το Τμήμα Μελετών είναι επίσης επιφορτισμένο με την εκτέλεση των τοπογραφικών μελετών και εργασιών – ή τη διοίκησή τους, εφόσον ανατίθενται σε τρίτους- για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης. Έχει επίσης την ευθύνη για την αποτύπωση των γηπέδων του Δήμου, τη σύνταξη Δημοτικού κτηματολογίου και την επιμέλεια, φύλαξη και αρχειοθέτηση των σχεδίων και τίτλων των ιδιοκτησιών.

Γενικά, το Τμήμα καλύπτει τις μελετητικές ανάγκες του Δήμου για κάθε φύσης τεχνικό έργο, είτε εκπονώντας με ίδια μέσα τις σχετικές μελέτες είτε καταρτίζοντας τις προδιαγραφές των μελετών που πρόκειται να ανατεθούν σε εξωτερικούς μελετητές και διοικώντας τις μελέτες αυτές μετά την ανάθεσή τους.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών κατά τη διαχείριση του μελετητικού του αντικειμένου περιλαμβάνουν:

 • Τον προσδιορισμό ετήσιων και εξαμηνιαίων στόχων του Τμήματος, οι οποίοι εγγράφονται σε εκείνους της Δ/νσης και συντείνουν στην υλοποίηση του προγράμματος τεχνικών παρεμβάσεων του Δήμου.
 • Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος μελετών, το οποίο ενημερώνεται τακτικά και αναθεωρείται ανά τετράμηνο. Το τμήμα υποβάλλει κάθε μήνα στη Δ/νση ενημερωμένα παραστατικά παρακολούθησης (χρονοδιαγράμματα GANTT – CPM , κατανομής ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, απορρόφησης και διαθεσιμότητας πόρων) των αντικειμένων ευθύνης του.
 • Την παρακολούθηση και μέριμνα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προκήρυξη, ανάθεση και διοίκηση των μελετών που εκπονούνται από εξωτερικούς μελετητές.
 • Την τήρηση αρχείου με τεχνική τεκμηρίωση και στοιχεία από παλαιότερες μελέτες ή και τεχνικά πρότυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αρτιότερη εκπόνηση μελετών μέσο της αξιοποίησης της μελετητικής αλλά και κατασκευαστικής εμπειρίας.
 • Τη σύνταξη ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών, των οποίων η εκπόνηση ανατίθεται στη Δ/νση.
 • Την κατάρτιση λειτουργικών ή και αναλυτικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια μέσα και υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Τμήματος.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Κατασκευών και Αυτεπιστασίας

Το Τμήμα έχει την ευθύνη για τη διοίκηση ή και επίβλεψη των τεχνικών έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του Δήμου και για την εκτέλεση δημοτικών έργων με το σύστημα της αυτεπιστασίας ύστερα από σχετική απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Ειδικότερα, τα έργα που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Κατασκευές και ανακατασκευές οδών, κρασπεδορείθρων και ασφαλτοταπήτων.
 • Χωματουργικά έργα και διαμορφώσεις.
 • Έργα αποχέτευσης, κατασκευής αγωγών όμβριων, φρεατίων υδατοσυλλογής, ύδρευσης και καθαρισμού ρεμάτων.
 • Κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις, εξωραϊσμούς, διακοσμήσεις και εξοπλισμούς κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και εξωραϊσμούς όπως διαμορφώσεις πεζοδρόμων αλσών, κήπων και πλατειών.
 • Κατασκευή, εξοπλισμό και συντήρηση παιδικών χαρών, σιντριβανιών και έργων ανάπλασης ή και βελτίωσης της αισθητικής των κοινοχρήστων χώρων.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατασκευών και Αυτεπιστασίας περιλαμβάνουν:

 • Τον προσδιορισμό ετήσιων ή και εξαμηνιαίων στόχων του Τμήματος, οι οποίοι εγγράφονται σε εκείνους της Δ/νσης και συντείνουν στην υλοποίηση του προγράμματος κατασκευών και αυτεπιστασίας του Δήμου.
 • Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος κατασκευών και αυτεπιστασίας το οποίο ενημερώνεται τακτικά και αναθεωρείται ανά τετράμηνο. Το τμήμα υποβάλλει κάθε μήνα στη Δ/νση ενημερωμένα παραστατικά παρακολούθησης (χρονοδιαγράμματα GANTT – CPM, κατανομής ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, απορρόφηση και διαθεσιμότητα πόρων ) των αντικειμένων ευθύνης του.
 • Την παρακολούθηση και μέριμνα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προκήρυξη, ανάθεση και διοίκηση των έργων που εκτελούνται από εξωτερικούς αναδόχους.
 • Την τήρηση ενημερωμένου αρχείου με τεχνική τεκμηρίωση και στοιχεία από παλαιότερα έργα ή και τεχνικά πρότυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αρτιότερη εκτέλεση έργων μέσω της αξιοποίησης της μελετητικής αλλά και κατασκευαστικής εμπειρίας.
 • Επίβλεψη ή εποπτεία – αν η επίβλεψη έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς συμβούλους – τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία είτε από συμβαλλόμενους με το Δήμο εργολάβους, διαχείριση των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης των έργων, από συμβατική και τεχνική άποψη.
 • Κατάρτιση λειτουργικών ή και αναλυτικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια μέσα και υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Τμήματος.
 • Εκτέλεση με αυτεπιστασία έργων των οποίων η κατασκευή ανατίθεται από τη Δημοτική Αρχή στη Διεύθυνση.

 

Ειδικά Συνεργεία Τμήματος

Στο Τμήμα συγκροτούνται Ειδικά Συνεργεία για την εκτέλεση έργων ή για εργασίες συντήρησης με αυτεπιστασία ή για την επίβλεψη έργων που ανατίθεται σε τρίτους, ανάλογα με το τεχνικό πρόγραμμα και το διαθέσιμο τεχνικό προσωπικό. Οι αρμοδιότητες κάθε Συνεργείου για τα έργα που αναλαμβάνει περιλαμβάνουν:

 • Συνεργασία με τον προϊστάμενο του Τμήματος για την ετοιμασία του Προγράμματος Δράσης του Συνεργείου (καθορισμός αναγκαίων έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, Καθορισμός προτεραιοτήτων κ.λ.π.).
 • Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος για τον καθορισμό αναγκών του Συνεργείου σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ’ είδος κ.λ.π.
 • Προγραμματισμός, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος ( π.χ. άμεσες επισκευές εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων ή σχολείων).
 • Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του Συνεργείου.
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων, με την ανάθεση των σχετικών εργασιών.
 • Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελεί το Συνεργείο.
 • Φροντίδα για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιεί το Συνεργείο.
 • Διαχείριση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Τμήματος με πρωτογενή στοιχεία , απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών, καθώς και με στοιχεία προόδου καθ’ ενός από τα έργα του προγράμματος δράσης του Συνεργείου.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Πολεοδομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα έχει την ευθύνη για τη μελέτη και προώθηση των θεμάτων που έχουν σχέση με το δομημένο χώρο της πόλης και την επεξεργασία εισηγήσεων για παρεμβάσεις του Δήμου προς βελτίωσή του. Τα αντικείμενο Τμήματος αφορά γενικά τον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού και ειδικότερα την έρευνα , την καταγραφή, τις πολεοδομικές μελέτες και τη φροντίδα για το περιβάλλον της πόλης. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή, τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου και τις αδυναμίες του δομημένου χώρου στην πόλη που έχουν σχέση με θέματα:
 • Ρυθμιστικού / Πολεοδομικού / Ρυμοτομικού σχεδιασμού
 • Οικιστικού σχεδιασμού
 • Κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού
 • Περιβάλλοντος και προστασίας περιβάλλοντος
 • Αυθαίρετη δόμηση
 • Εισήγηση ανάθεσης και επίβλεψη εργασιών τρίτων στους οποίους ανατίθενται εργασίες έρευνας ή συλλογής στοιχείων που αφορούν τα παραπάνω θέματα.
 • Επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνονται / καταγράφονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος , σχεδιασμός και εισήγηση προγραμμάτων επεμβάσεων του Δήμου, μέσα στα όριά του, για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά πολεοδομικά, ρυμοτομικά, οικιστικά, κυκλοφοριακά , συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά θέματα.
 • Στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων, εκπόνηση μελετών που αφορούν:
 •  Την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη της πόλης με την τροποποίηση / επέκταση του αντίστοιχου σχεδίου.
 •  Την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων
 •  Τις προδιαγραφές και το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών
 •  Την προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση
 •  Την αυθαίρετη δόμηση
 • Εισήγηση ανάθεσης σε τρίτους και επίβλεψη εκπόνησης αναλόγων μελετών που εκπονούνται από τρίτους.
 • Συνεργασία με αντίστοιχου αντικειμένου Νομαρχιακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και φορείς για την από κοινού ρύθμιση θεμάτων πολεοδομικού, αστικού, κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού καθώς και θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος που απασχολούν την πόλη και την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων.
 • Με βάση τα συμπεράσματα και αποτελέσματα των σχετικών μελετών, εισήγηση αποφάσεων ρυθμίσεων και προγραμμάτων εφαρμογής για τη βελτίωση των πολεοδομικών, ρυμοτομικών, οικιστικών, κυκλοφοριακών, συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της πόλης.
 • Παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πληροφοριών που σχετίζονται με το σχέδιο της πόλης και γενικά την πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης.
 • Συνεχής ενημέρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων του σχεδίου πόλης.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών

Το τμήμα έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή τη διοίκηση μελετών αρχιτεκτονικών έργων που αφορούν το Δήμο και ειδικότερα:

 • Κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις, εξωραϊσμούς, διακοσμήσεις και εξοπλισμούς κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου (αντικειμένου αρχιτεκτονικού)
 • Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και εξωραϊσμούς όπως διαμορφώσεις πεζοδρόμων αλσών, κήπων και πλατειών.
 • Κατασκευή, εξοπλισμός και συντήρηση παιδικών χαρών, σιντριβανιών και έργων ανάπλασης ή και βελτίωσης της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων. Γενικά το Τμήμα καλύπτει τις μελετητικές ανάγκες του Δήμου για κάθε φύσης αρχιτεκτονικό έργο, είτε εκπονώντας με ίδια μέσα τις σχετικές μελέτες είτε καταρτίζοντας τις προδιαγραφές των μελετών που πρόκειται να ανατεθούν σε εξωτερικούς μελετητές και διοικώντας τις μελέτες αυτές μετά την ανάθεσή τους.
 • Τον προσδιορισμό ετήσιων και εξαμηνιαίων στόχων του Τμήματος, οι οποίοι εγγράφονται σε εκείνους της Δ/σης και συντείνουν στην υλοποίηση του προγράμματος αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων του Δήμου.
 • Την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος μελετών, το οποίο ενημερώνεται τακτικά και αναθεωρείται ανά τετράμηνο. Το τμήμα υποβάλλει κάθε μήνα στη Διεύθυνση ενημερωμένα παραστατικά παρακολούθησης ( χρονοδιαγράμματα GANTT- CPM , κατανομής ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, απορρόφησης και διαθεσιμότητας πόρων) των αντικειμένων ευθύνης του
 • Την παρακολούθηση και μέριμνα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προκήρυξη, ανάθεση και διοίκηση των μελετών που εκπονούνται από εξωτερικούς μελετητές.
 • Την τήρηση αρχείου με τεχνική τεκμηρίωση και στοιχεία από παλαιότερες μελέτες ή και τεχνικά πρότυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αρτιότερη εκπόνηση μελετών μέσω της αξιοποίησης της μελετητικής αλλά και κατασκευαστικής εμπειρίας.
 • Τη σύνταξη ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών μελετών, των οποίων η εκπόνηση ανατίθεται στη Δ/νση.
 • Την κατάρτιση λειτουργικών ή και αναλυτικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια μέσα και υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Τμήματος.
 • Συγκέντρωση στοιχείων που έχουν σχέση με θέματα αρχιτεκτονικής μορφής κτισμάτων.
 • Την αρχιτεκτονική μορφή των κτισμάτων και ανάδειξη κτιρίων ή μνημείων της πόλης.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Το Τμήμα έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της Δ/νσης, της τήρησης και διαχείρισης αρχείων και στατιστικών για το έργο της και γενικά της διεκπεραίωσης όλων των διοικητικών της λειτουργιών.Στις αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται ειδικότερα τα εξής:

 • Συγκέντρωση υλικού και τήρηση φυσικού αρχείου έργων της Διεύθυνσης. Στο αρχείο περιλαμβάνονται έγγραφα, έντυπα, αλληλογραφία, παραστατικά, μελέτες, σχέδια κ.λ.π. που προγραμματίζει, εκτελεί ή έχει αποπερατώσει η Διεύθυνση.
 • Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας. Η Τεχνική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τα φυλλάδια των τεχνικών χαρακτηριστικών και συντήρησης όλων των μηχανημάτων και οχημάτων αρμοδιότητας του προηγούμενου τμήματος.
 • Τήρηση πληροφοριακού αρχείου έργων της Διεύθυνσης. Στο αρχείο τηρούνται κάθε είδους οικονομικά και διοικητικά χαρακτηριστικά των έργων που προγραμματίζονται, εκτελούνται ή έχουν αποπερατωθεί (π.χ. στοιχεία ταυτότητας έργου, στοιχεία μελετητών/ αναδόχων, βασικά μεγέθη του έργου, χρονοδιαγράμματα, φάσεις / στάδια εκτέλεσης, αναλώσεις υλικών, αναλώσεις μηχανικού εξοπλισμού, αναλώσεις ανθρώπινου δυναμικού κ.λ.π ) με τα αντίστοιχα παραστατικά / έντυπα (π.χ. Δελτία Προόδου εργασιών, πιστοποιήσεις, πληρωμές εργολάβων, δελτία εργασίας προσωπικού, δελτία αγοράς υλικών κ.λ.π.).
 • Τήρηση αρχείου προγραμμάτων έργων της Δ/νσης .
 • Τήρηση αρχείου διατιθεμένων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης και κατανομής τους στις επί μέρους δραστηριότητες και έργα της Διεύθυνσης.
 • Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν την εκτέλεση των έργων καθώς και την αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και προσωπικού.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Πρωτοκόλληση / διεκπεραίωση εισερχομένων / εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων, εγγράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων και αναπαραγωγή σχεδίων.
 • Υποδοχή και πληροφόρηση πολιτών για θέματα που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
 • Φροντίδα για την έγκαιρη καταγραφή των αναγκών σε γραφική ύλη και άλλα υλικά, απαραίτητα για τη λειτουργία της Δ/νσης και μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών αυτών μέσω των διαδικασιών προμήθειας που διεκπεραιώνονται από το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Λογιστικού Προϋπολογισμού και Ταμειακής Υπηρεσίας.