Δημοτολόγιο

 

Εδω θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στο Δημοτολόγιο του Δήμου Μεταμόρφωσης. Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 

Δικαιολογητικά
Κάθε έλληνας υπήκοος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο ενός Δήμου ή Κοινότητας της χώρας. Για αρχική εγγραφή ενός προσώπου στο Δημοτολόγιο είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
 1. Αίτηση του (της) ενδιαφερόμενου (ης)
 2. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του στο Μητρώο Αρρένων προκειμένου για άνδρα και προκειμένου για γυναίκα, πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του πατέρα της
 3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, συντεταγμένης μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά, βεβαίωση από τα βιβλία της Εκκλησίας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο, για την απόδειξη της ηλικίας (π.χ. βεβαίωση Δ/ντή σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δημοτολόγια)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού) εφόσον είναι έγγαμοι και προκειμένου περί αγάμων αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης περί του τελεσθέντος γάμου των γονέων τους για την απόδειξη της γνησιότητας τους
 5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, περί μη εγγραφής του στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.
 
Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου, Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου. Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76. Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση για μεταδημότευση
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία
 3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο από πλησιέστερη ΔΟΥ
 
Διευκρινίσεις
Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση, προκειμένου ο ενήλικας να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσει. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής. Άρθρο 8 παρ.1,2 εδʼ βʼ του π.δ/τος 497/1991.)
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση για μεταδημότευση
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία
 3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο από πλησιέστερη ΔΟΥ Διευκρινίσεις
 
Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση, όταν α) ο ένας σύζυγος θελήσει να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου και β) ο ενήλικας θελήσει να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσει. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση αυτής της δυνατότητας.)
Αν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωση τους, στο Δήμο απʼ όπου μεταδημοτεύσει τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, ταανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμωςδεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους (Άρθρο 8 παρ.1,2 του π.δ/τος 497/1991).
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση για μεταδημότευση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία από το Δήμο ή τη Κοινότητα στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος(μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την πλησιέστερη ΔΟΥ ή βεβαίωση σχολείου ότι τα παιδιά φοιτούν για τουλάχιστον 2 έτη σε σχολείο του Δήμου Διευκρινίσεις
 
Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση α) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητά που είχαν πριν το γάμο και β) προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση αυτής της δυνατότητας.)
Για τη δημοτολογική τακτοποίηση εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα των οποίων οι γονείς τελούν σε διάζευξη αρκεί η ανάθεση με δικαστική απόφαση της επιμέλειας στον ένα γονέα, ο οποίος μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για τη μεταδημότευση των ανηλίκων τέκνων. (Άρθρο 8 του Ν.δ/τος 497/1991)
Δικαιολογητικά
 1. Δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα ή δήμαρχο.
 2. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους.
Για κατοίκους Έλληνες Υπηκόους:
 1. Αίτηση(χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Δήλωση του νόμου 1599/1986 όπου βεβαιώνεται ότι «δε συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350 – 1351 – 1352 – 1354 – 1356 – 1357 – 1360 του Α.Κ. του οποίου έλαβα γνώση, είμαι κάτοικος και ο γάμος μου είναι (πρώτος, δεύτερος κ.λ.π.)»
 3. Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση. Διαζευκτήριο Μητροπόλεως για τους Διαζευγμένους ή δικαστική απόφαση (γάμος πολιτικός) ή Ληξιαρχική πράξη Θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.
 4. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου Γάμου με καταχωρημένο διαζύγιο
 5. Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα (ολόκληρη η σελίδα)
 6. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ ή μισθωτήριο (σημείωση: η άδεια γάμου εκδίδεται στον τόπο κατοικίας)
 
Για κατοίκους ξένους Υπηκόους:
 1. Aδεια γάμου μεταφρασμένη και σφραγισμένη επίσημα, συνοδευόμενη από τη Σφραγίδα της Χάγης για τις χώρες της Συνθήκης
 2. Άδεια παραμονής ή βίζα για τις χώρες εκτός ΕΟΚ,. Εάν η άδεια γάμου πρέπει να εκδοθεί στην πατρίδα μας είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη και επικυρωμένη επίσημα συνοδευόμενη από τη Σφραγίδα της Χάγης για τις χώρες της Συνθήκης
  • Βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός
 4. Άδεια παραμονής ή βίζα για τις χώρες εκτός ΕΟΚ
 5. Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα Διπλότυπο είσπραξης ονομαστικό 17.60 € ή παράβολο χαρτοσήμου 5 € Χ3
 6. Διπλότυπο είσπραξης ονομαστικό 17.60 € ή παράβολο χαρτοσήμου 5 € Χ3
 7. Για τους υπηκόους της Συρίας ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών Συρίας και την εδώ πρεσβεία της Συρίας ότι μπορεί να τελέσει γάμο ενώπιον Αλλοδαπής Αρχής μεταφρασμένη επίσημα.
Δικαιολογητικά
 1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
 2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
Δικαιολογητικά
 1. Δήλωση τέλεσης βάφτισης του ιερέα
 2. Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο (και) από κάθε πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (εφόσον πρόκειται για ανήλικο) ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
Δικαιολογητικά
 1. Aίτηση Αστυνομική
 2. Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Δικαιολογητικά
 1. Aίτηση Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο με όλες τις μεταβολές
 2. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άνδρα)
Δικαιολογητικά
 1. Aίτηση
 2. Απόφαση Νομαρχίας περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου όταν είναι έγγαμος
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμη γυναίκα
 6. Πράξη καθορισμού ηλικίας για τις γυναίκες Όταν η ενδιαφερόμενη βρίσκεται στο εξωτερικό, η πράξη καθορισμού ηλικίας εκδίδεται από την προξενική αρχή. Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα γίνεται στο Δήμο της εγγραφής της με την προσκόμιση του διαβατηρίου της και της άδειας παραμονής της, αν υπάρχει.
Δικαιολογητικά
 1. Aίτηση
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης.
 3. Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές (για άντρα).
 4. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης (αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση(αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του Επιτρόπου ή Αναδόχου για το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση (αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης, του ίδιου του ενδιαφερόμενου (στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου).
Δικαιολογητικά
 1. Πιστοποιητικο γέννησης ή οικογενιακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα που είστε εγγεγραμμένοι.
 2. Για τους έγγαμους να αναγράφονται ληξιαρχικά στοιχεία, εαν όχι τότε προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη γάμου.
 3. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι όλα τα ενήλικα άτομα κατοικούν στον Δήμο την τελευταία διετία.
 4. Δύο αποδείξεις που να αποδεικνύουν τη διετή κατοικία στο Δήμο μας - μία του έτους που διανύουμε και μια της προηγούμενης διετίας από Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Εκκαθαριστικό Εφορίας.
 5. Μια υπεύθυνη δήλωση για κάθε ενήλικο μέλος. (Δηλώνετε ότι κατοικείτε στo Δήμο Αλιάκμονα τα 2 τελευταία χρόνια.)
Δικαιολογητικά
 1. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
Δικαιολογητικά
 1. Aίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση και ταυτότητα του ενδιαφερομένου (απαραίτητη η παρουσία του)
 2. 'Eνορκη βεβαίωση (2) μαρτύρων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, μόνον όταν ο ενδιαφερόμενος ζητά να πιστοποιηθεί πρόσθετο στοιχείο το οποίο δεν προκύπτει από το Δημοτολόγιο (π.χ αν μια χήρα από το θάνατο του συζύγου της διατελεί ακόμα σε χηρεία, αγαμία ενήλικων ατόμων, κ.λ.π.)
 3. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει το λόγο για τον οποίο ζητά το εν λόγω πιστοποιητικό (π.χ απαλλαγή πρώτης κατοικίας, χορήγηση δανείου, πρόσληψη στο Δημόσιο, κ.λ.π.)
 4. Σε περίπτωση που αδυνατεί να είναι παρών ο ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί νόμιμα τρίτο πρόσωπο
Δικαιολογητικά
 1. Aίτηση/υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης.
 3. Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές (για άντρα).
 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση.