Επιστροφή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ο διαρκής έλεγχος, η τακτική συντήρηση, οι έγκαιρες επισκευές και η αναβάθμιση των παιδικών χαρών, ο Δήμος έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών, που καθιστούν καλύτερους ασφαλέστερους και λειτουργικότερους τους τόπους παιχνιδιού και ψυχαγωγίας των παιδιών. Ειδικότερα:

• Ανέθεσε σε ειδικευμένη εταιρεία τον τακτικό περιοδικό έλεγχο και τις επισκευές όλων των παιδικών χαρών. Όλες οι παιδικές χαρές ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα αλλά και κάθε φορά που απαιτείται έκτακτος έλεγχος και επισκευάζεται άμεσα κάθε βλάβη στον εξοπλισμό τους. Με τον τρόπο αυτό, προλαμβάνονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τα παιδιά.

• Ανέθεσε τον ετήσιο έλεγχο και την αξιολόγηση της τήρησης των προδιαγραφών που ισχύουν, την εναρμόνιση με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας και την ανανέωση των απαιτούμενων πιστοποιήσεων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο των παραπάνω αναθέσεων και μετά από έλεγχο της Αρμόδιας Επιτροπής Παιδικών Χαρών, έχουν ήδη πιστοποιηθεί δέκα εννέα (19) παιδικές χαρές του Δήμου.

Περαιτέρω, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της υπ΄αριθμόν 7244-13/3/2018 πρόσκλησης ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου ολοκλήρωσε την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται να καλυφθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού εννέα (9) παιδικών χαρών του Δήμου. Αναλυτικότερα θα γίνει η αντικατάσταση παλιών -κατεστραμμένων οργάνων, θα γίνει αντικατάσταση ή συμπλήρωση των δαπέδων ασφαλείας τους και θα αντικατασταθούν παλιοί ιστοί φωτισμού με νέους φωτιστικών σωμάτων Led.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 255.149,84 €. Η δαπάνη ποσού των 207.000,00€ για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί από τον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Ο Δήμος Μεταμόρφωσης θα καλύψει με ιδίους πόρους την οικονομική διαφορά που θα προκύψει μετά τον διαγωνισμό σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 105-25/4/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΝΑΣ