Επιστροφή

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων λόγω απολύμανσης .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2020 ( ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄/2010 )

2.Το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης .

3. Την υπ΄ αριθμ.116/3-3-20 Απόφαση Δημάρχου Μεταμόρφωσης

4.Την 25/2/20 (ΦΕΚ 42α/25-2-20) Πράξη νομοθετικού περιεχομένου , που αφορά στα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή μαθημάτων όλων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου μας στις 4-3-2020 ημέρα Τετάρτη για απολύμανση ως μέτρο πρόληψης .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΜΠΑΛΤΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ