Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ Ο.Τ. ΤΟΥ ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ Ο.Τ. ΤΟΥ ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

  

Με την 845/30-11-2018  απόφαση εγκρίθηκε η ανάρτηση του κτηματογραφικού διαγράμματος  για τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε ακίνητα που βρίσκονται  στα  Ο.Τ. Β10, Ο.Τ.Β11, Β16, Β17,Ο.Τ.Β17Α, Β19, Β20, Β26,  και σε τμήματα των Ο.Τ. Β8, Β9, Β15, Β18, Β18Α,Β21, Β25, στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μεταμόρφωσης, που εντάχθηκαν στο σχέδιο με τα από 21-10-2011 (ΦΕΚ 272/Α.Α.Π.) και από 6-12-2013 (ΦΕΚ 442/Α.Α.Π.) Π.Δ/γματα.

Τα διαγράμματα θα είναι αναρτημένα στην Τεχνική Υπηρεσία για δέκα πέντε (15)  ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης - πρόσκλησης στις εφημερίδες.

Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις ώρες 8:00-12:00. 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα στα παραπάνω ακίνητα,   να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας, όπως έχουν υποχρέωση,  σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1337/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 2242/94. Oι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας και σε περίπτωση που έστω και ένα μικρό τμήμα της ιδιοκτησίας εμπίπτει εντός των ορίων της μελέτης. 

Συγκεκριμένα, υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας είναι:

• O ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) και κάθε δικαιούχος επικαρπίας.

• Όποιος αποκτά εμπράγματο δικαίωμα κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης υποχρεούται, επίσης, να υποβάλει δήλωση, άσχετα αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Η δήλωση ιδιοκτησίας αφορά δικαιούχους  και όχι ακίνητο. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα πρέπει να υποβληθούν τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας όσα είναι τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά σε όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν είναι οικοδομημένα ή όχι.

Η μη υποβολή δήλωσης από τον ιδιοκτήτη, επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες καθώς:

• Καθίσταται άκυρη κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που αφορά το ακίνητο για το οποίο δεν υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας.

• Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο για το οποίο δεν υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας.

• Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής ο ιδιοκτήτης ο οποίος δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στην σύνταξη διορθωτικής πράξης με ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ