Επιστροφή

Αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από το σεισμό

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης καλεί τους δημότες που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό που έπληξε το Δήμο την 19η Ιούλη, να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, ως εξής:

Δημοτικό Κατάστημα, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 (Πρωτόκολλο)

Ωράριο λειτουργίας  07.30 - 15.00.

Αφορά μόνο τις κύριες κατοικίες και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα, κ.λπ.), σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 33862/06-05-2019 Κοινή Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών: «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» (ΦΕΚ Β' 1699/16-05-2019).

Οι Δημότες που επλήγησαν μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός ενός μήνα από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού (έως 18/8/2019).

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  4. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.

  5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.

  6. Αντίγραφο Εντύπου Ε9, το οποίο θα συνοδεύεται από: α) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας και β) υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων συγκατοίκων σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.

  7. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (για ενοικιαζόμενη κατοικία), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων συγκατοίκων σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.

  8. Για άτομα με αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

  9. Υπεύθυνη Δήλωση συνοικούντων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2102831133 και 2102846420.

Το έντυπο της αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα και από το Δημαρχείο.