Γραφείο Ανταποκριτών ΟΓΑ

Το γραφείο αυτό επιμελείται όλων των θεμάτων που αφορούν σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.
 
Ώρες Επικοινωνίας : 00:00-14:00
Τηλέφωνο: 213 -2014310
Περισσότερες πληροφορίες http://www.oga.gr/