Επιστροφή

Τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, η 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης


                                                                       

                                                                                                                                                                    

 

 

                                

                          Ημερομηνία: 30/7/2020

                          Αρ. Πρωτ.:  16102  

                               

    

        13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17/30-7-2020

        ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                        

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 και 4 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) στις 03 Αυγούστου 2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Κατάρτιση προγραμμάτων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου, για την περίοδο 2020-2021

Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

2

Απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

3

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

4

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020

Οικονομική Επιτροπή

5

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 15302/20 πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις, Ενίσχυση Πρασίνου & Βελτίωση της Προσβασιμότητας για τα Α.Μ.Ε.Α.

Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

6

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 1/18»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

7

Έγκριση τροποποίησης μηκοτομής της οδού Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

8

Έγκριση απόφασης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για διαγραφή τροφείων κατόπιν αίτησης των γονέων

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

9

Έγκριση της συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ έτους 2020-2021»  (Ενέργειες – Εξουσιοδοτήσεις)

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

10

Διαγραφή τροφείων των νηπίων που διέκοψαν τη φιλοξενία στο τμήμα προσχολικής αγωγής για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, λόγω COVID - 19

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

11

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας έτους 2019

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

12

Έγκριση της συμμετοχής στο «E-DISIGN: Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ένταξη και την Παγκόσμια Γειτονία» (τίτλος εργασίας E-DISIGN), που χρηματοδοτείται από το Erasmus βασική δράση 3: Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

13

Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την συντήρηση των σχολικών κτηρίων

 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

14

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών σχετικά με την ανανέωση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Software» με τον ανάδοχο “INTELISOFT Ε.Π.Ε.”

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πληροφορικής

15

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

                     

                                                                                                                Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                            

                                                                                                                            Χαρίκλεια Νικολοπούλου

Κοινοποίηση:                                                                                                                                                                   

1. Υπηρεσίες του Δήμου                                                              

2. Γενικό Γραμματέα                                                                                               

3. Τοπικό Τύπο                                                                                                  

4. Πρακτικογράφο                                                                                                                

5. Σχολικές Επιτροπές                                                                                              

6. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων                                                                                                  

7. Σχολεία

8. Εξωραϊστικούς, Πολιτιστικούς Συλλόγους         

9. Αθλητικούς Συλλόγους

10. Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Μεταμόρφωσης