Επιστροφή

Πρόσκληση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4ων ατόμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) μήνα, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Δήμου Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται παρακάτω στα επισυναφθέντα έγγραφα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:03/08/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :07/08/2020

 

Πρόκληση (1)

Αίτηση (2) 

Υπεύθυνη Δήλωση (3)