Επιστροφή

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων (πλην ιατρών) στους Δημόσιους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ν. 4542/2018 (Α΄95), άρθρο τρίτο)

Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604 (ΦΕΚ 2607 Β΄2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.Π.Ε. Τα Νοσοκομεία καλύπτουν τις ανάγκες τους από τους καταλόγους της Δ.Υ.Π.Ε. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.

Το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1η Δ.Υ.ΠΕ.),  στην οποία καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΔΜ και ΥΕ) και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους μπορούν να εγγραφούν  όσοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα