Επιστροφή

Πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση της Οικονομομικής Επιτροπής, την Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                       Μεταμόρφωση, 14 Αυγούστου 2020                                        

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (τροποποίηση του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010), η  οποία  θα  διεξαχθεί  στο  γραφείο  Δημάρχου στις 19 Αυγούστου 2020  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Περίληψη Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2021

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού